Dating convenții


Articolul 3 — Definiții 1. Părțile se angajează să aplice prezenta convenție fișierelor și prelucrărilor automatizate de date cu caracter personal în sectorul public și în sectorul privat.

Orice stat poate, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, să facă cunoscut printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei: a că nu va aplica prezenta convenție unei anumite categorii de fișiere automatizate de date cu caracter personal, a căror listă va fi depusă.

Is Online Dating Worth It? The Way to Succeed on Dating Apps (Key Tips)

Nu se includ în această listă categoriile de fișiere automatizate de date supuse, potrivit dreptului său intern, unor dispoziții de protecție a datelor. În consecință, această listă va fi amendată printr-o nouă declarație atunci când categorii suplimentare de fișiere automatizate de date cu caracter personal vor fi supuse regimului său de protecție a datelor; b că va aplica prezenta convenție în egală măsură informațiilor aferente grupărilor, asociațiilor, fundațiilor, societăților, corporațiilor sau oricărui alt organism care grupează direct ori indirect persoane fizice având sau nu personalitate juridică; c că dating convenții aplica prezenta convenție în aceeași măsură fișierelor de date cu caracter personal care nu fac obiectul prelucrării automatizate.

Convenții încheiate cu bănci

Orice stat care a extins câmpul de aplicare a prezentei convenții prin una dintre declarațiile prevăzute la pct. Orice stat care a exclus anumite categorii de fișiere automatizate de date cu caracter personal prin declarația prevăzută la pct. În același timp o parte care nu a procedat la una sau la alta dintre extinderile prevăzute la pct.

Declarațiile prevăzute la pct.

  • Dating online maui
  • Спросил .
  • Ajutați la scrierea unui profil de dating

Aceste declarații vor putea fi retrase în totalitate sau parțial printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

Fiecare parte ia, în dreptul său intern, măsurile necesare pentru a pune în practică principiile de bază ale protecției de date, enunțate în prezentul capitol.

  • Acorduri și convenții - Acasa - MFP
  • Conventii de mediu la care Republica Moldova este Parte - Пакеты данных - tiboshop.ro
  • Caut numărul de telefon al unei fete
  • Для компьютеров, схем памяти, для всего множества механизмов, создававших рассматриваемое Элвином изображение, это был просто вопрос перспективы.
  • Tratate Bilaterale | Ministry of Foreign Affairs
  • Conventii pentru evitarea dublei impuneri
  • Ayi dating truc

Aceste măsuri trebuie să fie luate cel mai târziu în momentul intrării în vigoare a prezentei convenții pentru statul respectiv. Articolul 5 — Calitatea dating convenții Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări automatizate trebuie să fie: a obținute și prelucrate în mod corect și legal; b înregistrate în scopuri determinate și legitime și nu sunt utilizate în mod incompatibil cu aceste scopuri; c adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt înregistrate; d exacte și, dacă este necesar, actualizate; e păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pe o durată ce nu dating convenții depășește pe cea necesară scopurilor pentru care ele sunt înregistrate.

Articolul 6 — Categorii speciale de date Datele cu caracter personal privind originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau de altă natură, precum și datele cu caracter personal privind sănătatea sau viața sexuală nu vor putea fi prelucrate în mod automat, cu excepția cazului în care normele de drept intern prevăd garanții adecvate.

Această condiție este valabilă și în cazul datelor cu caracter personal privind condamnările penale. Articolul 7 — Asigurarea securității datelor Pentru protejarea datelor personale înregistrate în fișiere automatizate împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate ori pierderii accidentale, precum și împotriva accesului în scopul modificării sau difuzării neautorizate vor fi luate măsuri de securitate potrivite.

Prezenta Convenţie se aplică recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale date pe teritoriul unui alt Stat, decît dating convenții unde se cere recunoaşterea şi executarea sentinţelor şi rezultate din diferende între persoane fizice sau juridice. Ea se aplică, de asemenea, sentinţelor arbitrale care nu sînt considerate ca sentinţe naţionale în Statul unde este cerută recunoaşterea şi executarea lor. Prin "sentinţe arbitrale" se înţeleg nu numai sentinţele date de către arbitri numiţi pentru cazuri determinate, ci de asemenea şi acelea care sînt dating convenții de către organe de arbitraj permanente cărora părţile li s-au supus. În momentul semnării sau ratificării prezentei Convenţii, aderării la ea sau notificării de extindere prevăzute la articolul X, orice Stat va putea, pe bază de reciprocitate, sa declare ca va aplica Convenţia numai la recunoaşterea şi executarea sentinţelor date pe teritoriul unui alt Stat contractant. El va putea, de asemenea, sa declare ca va aplica Convenţia numai la diferendele rezultate din raporturi de drept, contractuale sau necontractuale, care sînt considerate comerciale de către legea sa naţionala.

Articolul 8 — Garanții complementare pentru persoana în cauză Orice persoană trebuie: a să aibă cunoștință dating convenții existența unui fișier automatizat de date cu caracter personal, de scopurile sale principale, precum și de identitatea și de locul de reședință obișnuit sau de sediul principal de care aparține proprietarul fișierului; b să obțină la intervale rezonabile și fără întârziere sau cu cheltuieli excesive confirmarea existenței sau inexistenței în fișierul automatizat de date cu caracter personal care o privesc, precum și comunicarea acestor date sub o formă inteligibilă; c să obțină, dacă este cazul, modificarea acestor date sau ștergerea lor, dacă acestea au fost prelucrate fără a se respecta dispozițiile din dreptul intern care aplică principiile de bază enunțate la art.

Articolul 9 — Excepții și restricții 1.

Convenții încheiate cu bănci - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea

Nici o excepție la dispozițiile cuprinse la art. Este posibilă derogarea de la dispozițiile prevăzute la art. Restricții de la exercitarea drepturilor enunțate la lit. Articolul 10 — Sancțiuni și căi de atac Fiecare parte se angajează să stabilească sancțiuni și căi de atac adecvate în cazul violării dispozițiilor de drept intern care dau efect principiilor de bază pentru protecția datelor, enunțate în prezentul capitol.

Conventii de mediu la care Republica Moldova este Parte

Articolul 11 — Flux transfrontalier de date Nici una dintre dispozițiile cuprinse în prezentul capitol nu va fi interpretată ca limitând sau aducând atingere capacității dating convenții părți de a acorda persoanelor în cauză o protecție mai extinsă decât cea prevăzută prin prezenta convenție.

Următoarele dispoziții se aplică transferurilor dincolo de frontierele naționale, prin orice mijloace, ale datelor cu caracter dating convenții care fac obiectul unei prelucrări automatizate sau care sunt colectate în scopul de a le supune unei astfel de prelucrări. O parte nu poate decât în scopul protejării vieții private să interzică sau să supună unei autorizații speciale fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal destinate să ajungă pe teritoriul altei părți. Totodată oricare dintre părți are posibilitatea să facă derogări de la dispozițiile paragrafului 2: a în măsura în care legislația sa prevede o reglementare specifică pentru anumite categorii de date cu caracter personal sau de fișiere automatizate de date cu caracter personal, în funcție de natura acestor date ori a acestor fișiere, decât dacă reglementările celeilalte părți prevăd o protecție echivalentă; b când transferul este efectuat plecând de pe teritoriul său pe teritoriul unui stat ce nu este parte prin teritoriul unei alte părți, în scopul evitării ca astfel de transferuri să nu încalce legislația părții vizate la începutul prezentului paragraf.

Părțile se angajează să își acorde asistență mutuală pentru punerea în practică a prezentei convenții.

În acest scop: a fiecare parte desemnează unul sau mai mulți reprezentanți ai autorităților, cărora le comunică numele și adresa secretarului general al Consiliului Europei; b fiecare parte care a desemnat mai mulți reprezentanți ai autorităților indică, în cazul comunicării vizate la alineatul precedent, și competența fiecărui astfel de reprezentant. Un reprezentant al autorității desemnat de către o parte la solicitarea reprezentantului autorității desemnat de o altă parte: a dating convenții furniza informații privind dreptul intern și practica sa administrativă în domeniul protecției datelor; b va lua conform normelor sale de drept intern și numai în scopul protejării vieții private toate măsurile adecvate pentru a furniza informații de fapt privind dating convenții prelucrare automatizată anume efectuată pe teritoriul său, cu excepția totuși a datelor cu caracter personal care fac obiectul acestei prelucrări.

Articolul 14 — Asistență acordată persoanelor în cauză, care își au reședința în străinătate dating convenții. Fiecare parte asigură asistență oricărei persoane care are reședința în străinătate, pentru exercitarea drepturilor prevăzute în normele sale de drept intern, ce dau efect principiilor enunțate la art. Dacă o astfel de persoană își are reședința pe teritoriul unei alte părți, ea trebuie să aibă posibilitatea să își prezinte solicitarea prin intermediul reprezentantului autorității desemnat de către această parte.

Solicitarea de asistență trebuie să conțină toate indicațiile necesare, privind mai ales: a numele, adresa și orice alt element pertinent de identificare care îl privește pe solicitant; b fișierul automatizat de date cu caracter personal la care se referă solicitarea sau proprietarul acestui fișier; c scopul solicitării sale.

Articolul 15 — Garanții privind asistența furnizată de către reprezentanții desemnați ai autorităților 1. Un reprezentant al autorității desemnat de către o parte care a primit informații de la un reprezentant al autorității desemnat de o altă parte, fie în sprijinul unei solicitări de asistență, fie ca răspuns la o dating convenții de asistență, pe care a formulat-o el însuși, nu va putea utiliza aceste informații în alte scopuri decât cele specificate în solicitarea de asistență.

Fiecare parte va veghea ca persoanele care aparțin sau care acționează în numele autorității desemnate să fie supuse obligativității păstrării secretului sau confidențialității acestor informații.

Părţile se angajează să aplice prezenta convenţie fişierelor şi prelucrărilor automatizate de date cu caracter personal în sectorul public şi în sectorul privat.

În nici un caz o autoritate desemnată nu va fi autorizată să facă, potrivit art. Articolul 16 — Refuzul solicitărilor de asistență O autoritate dating convenții, sesizată printr-o solicitare de asistență făcută în termenii art.

Articolul 17 — Cheltuieli și proceduri de asistență 1. Asistența reciprocă pe care părțile și-o acordă în termenii art. Aceste cheltuieli și taxe vor fi în sarcina părții care a desemnat autoritatea care a făcut solicitarea de asistență. Persoana în cauză nu poate fi obligată să plătească în legătură cu demersurile întreprinse în numele său, pe teritoriul unei alte părți, cheltuieli și taxe, altele decât dating convenții care intră în obligația persoanelor cu reședința pe teritoriul acestei părți.

Celelalte modalități privind asistența, mai ales formele și procedurile, dating convenții și limbile utilizate, vor fi stabilite direct între părțile implicate. După intrarea în vigoare a prezentei convenții se va constitui un comitet consultativ.

Fiecare parte va desemna în dating convenții comitet un reprezentant și un locțiitor. Oricare stat membru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenție, are dating convenții de a fi reprezentat în comitet de către un observator. Comitetul consultativ poate, printr-o decizie luată în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenție, să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.

Convenții încheiate cu bănci - Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Articolul 19 — Funcțiile comitetului consultativ Comitetul consultativ: a poate face propuneri în vederea facilitării sau ameliorării aplicării convenției; b poate face propuneri de amendament la prezenta convenție, conform art. Articolul 20 — Procedură 1. Comitetul consultativ este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima reuniune de lucru va avea loc în cursul celor 12 luni ce urmează intrării în vigoare a prezentei convenții.

El se dating convenții în continuare cel puțin o dată la 2 ani și, în orice caz, de fiecare dată când o treime din numărul reprezentanților părților solicită convocarea sa.

Articolul 2 — Definiţiile În scopul prezentei Convenţii: a. Articolul 3 — Domeniul de aplicare 1.

Majoritatea reprezentanților părților constituie cvorumul necesar pentru a ține o reuniune a comitetului consultativ. La încheierea fiecărei reuniuni comitetul consultativ supune Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor și funcționării convenției.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei convenții, comitetul consultativ își stabilește regulamentul său interior de funcționare.

dating convenții

Amendamente la prezenta convenție pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei sau de către comitetul consultativ. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei și fiecărui stat nemembru care a aderat sau a dating convenții invitat să adere dating convenții prezenta convenție, conform dispozițiilor art.

dating convenții

În plus, orice amendament propus de către una dintre părți sau de către Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei este comunicat comitetului consultativ care supune Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei avizul său privind amendamentul propus. Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei examinează amendamentul propus și orice aviz propus de către comitetul consultativ și dating convenții aproba amendamentul. Pentru acceptare textul oricărui amendament aprobat de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei conform paragrafului 4 este transmis părților.

Orice amendament aprobat conform paragrafului 4 va intra în vigoare casual dating heartbreak a a zi după ce toate părțile vor fi informat secretarul general al Consiliului Europei despre acceptul lor.

Prezenta convenție este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei.

CONVENTIE 10/06/ - Portal Legislativ

Ea va fi supusă spre ratificare, acceptare sau aprobare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

Prezenta dating convenții va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei single dating site reviews de 3 luni după data la care 5 state membre ale Consiliului Europei își vor fi exprimat consimțământul de a fi legate prin convenție, conform dispozițiilor paragrafului precedent.

Pentru oricare stat membru care își va exprima ulterior dating convenții de a fi legat de prevederile convenției, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul 23 — Aderarea statelor nemembre 1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei va putea să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenție, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art.

Pentru fiecare stat care aderă convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei. Articolul 24 — Clauză teritorială 1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta convenție.

Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții asupra oricărui teritoriu desemnat în declarație. Convenția va intra în vigoare în privința noului teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii declarației de către secretarul general al Consiliului Europei.

Orice dating convenții făcută în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce privește dating convenții teritoriu desemnat în această declarație, prin notificarea adresată secretarului general al Consiliului Dahshund dating site.

Ministerul Afacerilor Externe

Retragerea produce efecte juridice în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data dating convenții notificării de către secretarul general al Consiliului Europei. Dating convenții 25 — Rezerve Nu este admisă nici o rezervă de la dispozițiile prezentei convenții. Articolul 26 — Denunțare 1. Oricare parte poate în orice moment să denunțe prezenta convenție, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

dating convenții

Denunțarea va produce efecte juridice cu începere din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei. Articolul 27 — Notificări Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei și oricărui stat care a aderat la prezenta convenție: a orice semnare; b depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aderare sau de aprobare; c orice dată de intrare în vigoare a dating convenții convenții, conform art.

Drept care dating convenții, legal împuterniciți în acest scop, am semnat prezenta convenție. Semnat la Strasbourg la 28 ianuarieîn limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei și oricărui stat invitat să adere la prezenta convenție.